Informacja o plikach cookie

Zamknij [x]

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Więcej informacji

  Logowanie     Rejestracja  

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.


Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Email:

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu celem przyjęcia na studia I stopnia

1. Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu elektronicznym są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym.
2. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy mogące doprowadzić Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd /art. 286 kodeksu karnego*/

Ślubowanie

Rozpoczynając naukę w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki 
w Krakowie ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, dbać o dobre imię uczelni, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor i godność studenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie i wydane przez organy Uczelni w oparciu o ten regulamin przepisami dotyczącymi wyboru specjalności zawodowych, seminariów dyplomowych, opłat za studia a także odbywania praktyk zawodowych oraz Kodeksem Etyki Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Otrzymałem Zarządzenie Kanclerza nr 1/IV/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za pobieranie nauki w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie przez studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021, za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz za potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą przy ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: it@wsei.edu.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych oraz przesyłania informacji handlowych przeznaczonych dla członków społeczności Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, między innymi o otwartych spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, życiu uczelni i ofercie edukacyjnej, dotyczące Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz partnerów WSEI, wysyłanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wyrażone przez Panią/Pana zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, podmioty księgowe i audytorskie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
6. Dane przechowywane będą:
* w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia i:
1. nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
2. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda;
* w przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na przesyłania informacji handlowych przeznaczonych dla członków społeczności Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, między innymi o otwartych spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, życiu uczelni i ofercie edukacyjnej, dotyczące Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz partnerów WSEI, wysyłanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie, do momentu cofnięcia zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
11. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
12. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, iż aplikuję na studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (rok akademicki 2020/2021) na kierunek i tryb studiów wybrany w formularzu i zobowiązuje się dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty wszystkie wymagane dokumenty w terminie późniejszym (gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie poprawie), jednak nie później niż do 31.08.2020 roku.

Zaniechaj Rejestruj
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b21 Copyright (c) 2020 APR System